دکتر مقداد جهرمیImage

آقای دکتر مقداد جهرمی


دکتری مهندسی صنایع
مشاور شرکت در حوزه مدیریت استراتژیک و ارزیابی و عملکرد سازمانی


سوابق تحصیلی

 • دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران
 • کارشناسی مهندسی صنایع - گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

سوابق علمی و پژوهشی

 • انتشار کتاب در حوزه برنامه ریزی تولید زیر نظر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی با نام "طراحی و بالانس خطوط مونتاژ"
 • "توزیع، فروش و مدیریت زنجیره تامین"، کتاب در دست چاپ
 • "برنامهریزی استراتژیک"، کتاب در دست چاپ
 • عضو هیت تحریه (علمی) فصلنامه علمی، تخصصی شاخص کارآفرینی
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی

 • مجری برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی، منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، سال 1388
 • طرح ملی تحلیل اثر سیاست های پولی و اعتباری بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت و کشاورزی در راستای سیاست های کلی نظام و ارایه نقشه راه مدیریت بهینه، کمیسون اقتصاد کلان و بازرگانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال 1395
 • مدیریت گروه مدیریت اجرایی واحد دماوند، سال 1393-1397
 • مشاور مهندسی روش های شرکت صنایع فلزی ایران، سال 1392-1393
 • مدیر پروژه بهبود فرآیند شرکت به سامان بازار پگاه، سال 1393-1394
 • مشاور بازاریابی و فروش شرکت پنتا پاک، سال 1391-1392
 • مدیر پروژه توسعه محصول شرکت، سال 1392-1393
 • مشاور شرکت عمران گستر در حوزه طراحی و پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی، سال 1393-1397
 • مشاور و مجری مدیریت پروژه سازمانی شرکت نفت، سال 1396
 • مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال 1397-1398
 • مشاور و مجری برنامه ریزی استراتژیک شرکت نفت از سال 1396
 • کارشناس امکان سنجی شرکت فنی، مهندسی صنعت گستر، سال 1384-1385

مهارتهای کاری

 • مشاوره و اجرای طرح های توجیهی و طرح های کسب و کار
 • مشاور و اجرای پیاده سازی استانداردهای تضمین کیفیت
 • مشاور و اجرای پیاده سازی تعالی سازمانی
 • مشاور و اجرای پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش سازمانی
 • مشاور و اجرای پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه
 • مشاور و اجرای پیاده سازی مدیریت استراتژیک و ارزیابی و عملکرد سازمانی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ارج گستر یزد می باشید