گواهی نامه ها


مجوزها، تاییدیه ها و گواهی نامه های دریافت شده

نامه تقدیر دکتر علیزاده بابت راه اندازی سامانه پذیرش دانشجویان غیرایرانی

نامه تقدیر دکتر علیزاده بابت راه اندازی سامانه پذیرش دانشجویان غیرایرانی

گواهی حسن انجام کار سامانه ارزشیابی عملکرد 360 درجه

گواهی حسن انجام کار سامانه ارزشیابی عملکرد 360 درجه

گواهی حسن انجام کار وب سایت شخصی اساتید

گواهی حسن انجام کار وب سایت شخصی اساتید

مجوز عضویت در نظام صنفی رایانه ای کشور

مجوز عضویت در نظام صنفی رایانه ای کشور

گواهی حسن انجام کار سامانه دانشجویان خارجی دانشگاه یزد

گواهی حسن انجام کار سامانه دانشجویان خارجی دانشگاه یزد

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ارج گستر یزد می باشید